Galeria - targi turystyczne chorzów

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” powstała w 2006 roku w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości członków zrealizowaliśmy wiele ciekawych działań.
LGD „Perła Jury” zajmuje się m.in. organizacją różnego rodzaju szkoleń i warsztatów (gastronomicznych, ogrodniczych, z filcowania, florystycznych, agroturystycznych) dla mieszkańców, organizacją imprez cyklicznych, wydarzeń promocyjnych, wyjazdów studyjnych, ogłaszaniem konkursów dla beneficjentów w ramach Wdrażania LRS jak również dla organizacji z terenu LGD, kultywujących lokalne tradycje i aktywizujące społeczność lokalną. Dzięki realizacji projektów pozyskanych ze środków LGD „Perłą Jury” powstały m.in. nowe place zabaw, świetlice, miejsca rekreacji i wypoczynku, zakupiono wyposażenia świetlic wiejskich, stroje dla Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespołów Tanecznych jak również instrumenty dla Orkiestr Dętych z terenu LGD „Perła Jury”. Dzięki spotkaniom i wydarzeniom mieszkańcy z naszego terenu mogą spotykać się i kultywować tradycje, zwyczaje i lokalne produkty, które są naszym dziedzictwem kulturowym. Poprawie uległ stan infrastruktury i zasobów turystycznych co pozytywnie świadczy o wydatkowanych środkach z puli LGD „Perła Jury”. Duży potencjał turystyczny stwarza możliwości dalszego rozwoju bazy turystycznej i rekreacyjnej. Na obszarze LGD „Perła Jury” funkcjonują ośrodki wypoczynkowe, hotele, zajazdy. Cechy obszaru LGD „Perła Jury” stwarzają możliwości rozwijania aktywności mieszkańców w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego, agroturystyki i kultury. Naturalne, różnorodne walory turystyczne oraz tradycje predestynują obszar „Perły Jury” do bycia europejskim centrum całorocznej turystyki aktywnej. Lista regionów i obiektów polecanych